Публична дискусия и бъдещи действия (Зелена книга, част 5/5)

Публична дискусия и бъдещи действия (Зелена книга, част 5/5)

Комисията счита, че инициативите, проблемите и въпросите, посочени по-горе, представляват ключови аспекти, които следва да бъдат разгледани с оглед постигане целта на политиката за ускоряване разпространението на висококачествено ОПЕ.

Отправя се призив към държавите-членки, парламента и трети държави да популяризират дискусията сред съответните заинтересовани страни. В подкрепа на дискусията по тези въпроси ще бъдат използвани разнообразни обществени медии, включително интернет страница за обществено допитване: http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/actions/ssl-consultation/index_en.htm

Комисията приканва всички заинтересовани страни да представят своите мнения до 29 февруари 2012 г. Не е задължително становищата да обхващат всички въпроси, повдигнати в настоящата Зелена книга. Те може да се свеждат до въпросите, представляващи особен интерес за Вас. Посочете ясно въпросите, за които се отнасят Вашите становища.

Получените становища, заедно със самоличността на автора им, ще бъдат публикувани в интернет, освен ако авторът им не поиска друго. Важно е да се запознаете с декларацията за поверителност, приложена към настоящата Зелена книга, или с информацията относно обработката на Вашите лични данни и становища.

Резултатите от публичното допитване ще бъде публикувано в интернет. Те ще бъдат използвани при разискването на въпроса относно необходимостта Комисията да предприеме нови мерки в бъдеще.×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Пишете ни