ОПЕ и европейският сектор на осветителната техника (Зелена книга, част 4/5)

ОПЕ и европейският сектор на осветителната техника (Зелена книга, част 4/5)

3.1. Европейският сектор на осветителната техника и предизвикателствата пред по-нататъшното му развитие

Европейският сектор на осветителната техника е голям и на световно равнище: В него работят 150 000 души и се постига годишен оборот от 20 милиарда евро. Секторът е подчертано новаторски, но силно разпокъсан по протежение на веригата за създаване на стойност 4. Заедно с редица големи глобални участници, той се състои от няколко хиляди МСП, работещи основно в областта на осветителите.

В областта на ОПЕ Европа е дом на два от четирите най-големи световни производителя4, въпреки че действителното производство се извършва само в ограничена степен в Европа. Европа също така е с добри позиции в нововъзникващите технологии за осветление с органични светодиоди, но се бори да превърне водачеството от научноизследователската и развойна дейност в търговски успех и да пусне на пазара новаторски продукти, които могат да бъдат масово произвеждани в Европа при използване на мащабни производствени процеси.

Широкото разпространение на ОПЕ ще се отрази върху осветлението като стопанска дейност. За следващите 3-5 години, се очаква на пазара на ОПЕ да преобладават търговските дейности по модернизиране, което ще се подсилва от текущото изтегляне от употреба на традиционните крушки с нажежаема жичка. С превръщането на светодиодни лампи в преобладаващи ще започне постепенното изместване на търговската дейност от продажба на лампи за заместване към продажба на осветители и по-специално към продажба на интелигентни осветителни системи и услуги за осветление. Възможността за адаптиране на осветлението към специфични изисквания на клиента ще предостави нови възможности за стопанска дейност в отговор на предизвикателството за активно и остаряващо при добро здраве население. Поради високите разходи за начални инвестиции, системи и услугите за ОПЕ ще открият пътя за новаторски модели за финансиране, като лизинг или договорно финансиране, като се започне с големите уредби в сгради и приложенията на открито. Интелигентните и комуникационните системи постепенно ще превърнат секторите на осветлението в доставчици на осветителни системи и услуги.

Този преход към интелигентни осветителни системи и услуги ще има голямо въздействие върху пазара на осветители и услуги. Все повече основни участници в сектора на осветлението навлизат на пазара на услуги, свързани с осветлението, което действа обединително за сектора. Освен това решенията „по мярка“ ще се превърнат във възможност за растеж за сектора на осветлението, възползвайки се от потенциала на светодиодната технология (особено в комбинация с интелигентни системи за управление на осветлението) за изобретателно оформление на осветлението и големи спестявания на разходи.

Тази промяна на бизнес моделите ще изисква засилено сътрудничество между европейските производители на лампи и осветители с много други участници по удължената верига за създаване на стойност, в това число: търговците на едро и дребно, специалистите по градоустройство, архитектите и проектантите на осветление, производители и монтажниците на електрически компоненти/системи, сектора на управлението на съоръжения и сградното строителство, както и дружествата за услуги в областта на осветлението. Европа е водеща в конкурентната борба при системите за сградна автоматизация и услуги в областта на осветлението и може да се извлече полза от една голяма, активна и реномирана общност в областта на архитектурата и проектирането на осветление. Вертикалната интеграция по веригата за създаване на стойност вече е в ход и се очаква да продължи.

Следващите 3-5 години ще бъдат от решаващо значение за създаването на водещи участници на пазара на ОПЕ. Европейската промишленост е по принцип в отлична позиция да се възползва от своите съществуващи силни страни, за да извлече полза от нововъзникващата технология на ОПЕ. Европейският сектор на осветлението обаче вече е подложен на значителен натиск, тъй като на пазара на светодиодното осветление навлизат нови участници – главно от Азия – предимно от сектора на светодиодния подсвет за дисплеи с плосък екран и телевизори. Всички тези фактори ще преобразят значително глобалния сектор на осветлението през следващите десетилетия.

 

3.2. Стратегически европейски подход за конкурентоспособен сектор на ОПЕ в Европа

Именно в този контекст е необходим стратегически европейски подход за конкурентоспособен сектор на ОПЕ. По-специално трябва да бъдат решени следните ключови въпроси, свързани с развитието и конкурентоспособността на европейския сектор на ОПЕ.

 • „Долината на смъртта“: ОПЕ е част от фотониката, ключова базова технология (КБТ). Експертна група на високо равнище (ЕГВР) в областта на КБТ е определила главните трудности, които стоят пред Европа по пътя на превръщането на нейните идеи в пазарни продукти. За да бъде прекосена тази „долина на смъртта“, тя препоръчва стратегия, състояща се от три стълба и съсредоточена върху: (i) технологични изследвания; (ii) разработване и демонстрации на продукти; (iii) модерно производство на световно равнище. Въз основа на този модел с три стълба, групата на високо равнище направи редица конкретни препоръки за политиката за по-ефективно развитие на промишлеността и за разгръщане на КБТ в Европа.
 • Засилване на веригата за създаване на стойност в областта на ОПЕ (от суровините до производството и крайните продукти, включително доставчиците на компоненти на оборудване): това е необходимо, за да се преодолее съществуващата разпокъсаност в сектора на осветлението. Органичните светодиоди ще направят по-неясни границите между производителите на светлинни източници и осветители и ще ускорят продължаващото обединяване в сектора на осветлението.
 • Насърчаване на сътрудничеството между сектора на ОПЕ и другите участници в разширената верига за създаване на стойност. Засиленото сътрудничество е от основно значение за развитието на нови бизнес модели и за прехода от продукти за осветление към системи и услуги за осветление, в които Европа разполага с много предпоставки да стане водеща на световния пазар.
 • Бъдещето на производството на ОПЕ в Европа: Европейският сектор на ОПЕ ще трябва да взема стратегически решения за бъдещето на съответното производство в Европа, по отношение както на светодиодите, така и по-специално на нововъзникващата технология на осветлението с органични светодиоди.
 • Гарантиране на доставките на редки суровини и рециклиране на излезлите от употреба продукти на ОПЕ: През идните години европейската промишленост ще бъде изправена пред предизвикателството да гарантира доставките на редките суровини, които са необходими за производството за ОПЕ, но са с ограничена достъпност поради съществуващите почти пълни монополи и ограничения на износа. Това води до предизвикателството да бъде подобрена технологията с цел намаляване на входящите оскъдни ресурси и до предизвикателството да бъдат те рециклирани, в съответствие с Водещата инициатива за суровините и съответната пътна карта.

 

За по-нататъшното развитие на европейския сектор на ОПЕ, за неговата способност за новаторство и конкурентоспособност на световно равнище ще бъдат от решаващо значение следните въпроси:

 • Стандартизацията: Стратегическото развитие и използването на стандартизацията, както и ефективната подкрепа на съответните стандарти в света могат да спомогнат за водеща позиция на европейската промишленост на световните пазари.
 • ПИС и нововъведенията: Достъпът до права върху интелектуалната собственост (ПИС) е ключов въпрос за конкуренцията и нововъведенията в областта на ОПЕ, както за крупните промишлени фирми, така и за МСП. Сред световните участници в областта на ОПЕ има тенденция към взаимно лицензиране на права върху интелектуалната собственост при изгодни условия. Една засилено сътрудничеството между едрите фирми и МСП би спомогнало за ускоряване разработването в Европа на новаторски продукти за ОПЕ.
 • Достъп до нискоразходни механизми за инвестиране: Новаторските МСП често не разполагат с достъп до нискоразходни механизми за инвестиране, които биха им позволили да увеличат и да направят печеливши своите технологични експертни знания. Това има значителни дългосрочни последици за Европа, тъй като много МСП няма да бъдат в състояние да инвестират бързо в нови технологии на ОПЕ, които са жизнено важни за установяване на дългосрочна, активна верига за доставки при една толкова пробивна технология.
 • Учебна подготовка и обучение: Съществува повишена необходимост секторът на осветлението да привлече и обучи нови учени и инженери с цел да се противодейства на предвидимите проблема с недостига на квалифицирани кадри. От страната на клиентите, за МСП произвеждащи осветители, електротехниците, препродавачите, проектантите на градско осветление и специалистите по градоустройство и по-общо – за възложителите на обществени поръчки за осветление са необходими специална учебна подготовка и обучение в областта на ОПЕ, за да разберат как по най-добър начин да го инсталират и използват.

 

3.3. Инициативи за засилване на веригата за създаване на стойност в областта на ОПЕ

Гледна точка на изследователската дейност и нововъведенията

Финансиране от ЕС на научните изследвания и иновациите; инициативи по време на текущия програмен период (2007—2013 г.)

Седмата рамкова програма (РП7) ще допринесе с повече от 90 милиона евро за подпомагането на научноизследователската дейност в областта на ОПЕ в целия ЕС. Дейностите включват изследвания в областта на светодиодите и органичните светодиоди и на техните производствени процеси. Тематичната област „Нанонауки, нанотехнологии, материали и нови производствени технологии“ подкрепя научните изследвания в областта на материалите за по-ефективни източници на светлина. Тематичната област на ИКТ подкрепя научните изследвания, насочени към значително подобряване на функционалните възможности, качество и показатели на осветителни приложения на основата на ОПЕ. Съвместното предприятие ENIAC финансира научноизследователска и развойна дейност, насочени към развитието на достъпни решения за ОПЕ в цялата верига за създаване на стойност. Допълнителни възможности, свързани с НИРД в областта на ОПЕ, се предоставят в съответните работни програми на тези тематични области за 2011 — 2012 г.

Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (РПКИ) между другото подкрепя новаторски дейности, свързани с осветлението, и осигурява по-лесен достъп до финансите. Програмата „Интелигентна енергия – Европа“ (IEE) към РПКИ финансира няколко мерки за подпомагане, свързани с ОПЕ, за повишаване на осведомеността на потребителите, подкрепяне на държавите-членки в дейностите по наблюдение на пазара или подпомагането им за внедряване на интелигентни решения за осветление. През 2012 г., Програмата за подкрепа на политиката в областта на ИКТ към РПКИ ще подкрепи няколко пилотни действия в областта на ОПЕ с около седем милиона евро с цел демонстриране на най-новите технологии за ОПЕ и широко разпространяване на резултатите в Европа.

Чрез политиката на сближаване, структурните фондове се използват от няколко европейски региона, за да увеличават способността си за промени и нововъведения в ОПЕ. Техните инвестиции са съсредоточени в НИРД и дейности по нововъведения, пилотни производствени линии и развиване на човешкия капитал, напр. в нововъзникващата област на органичните светодиоди.

 

Комисията разглежда следните действия:

 • Възлагане на мандат на европейските организации по стандартизация (ЕОС) за разработване на стандарти, заедно със сектора и съответните заинтересовани страни, и в сътрудничество с международни организации по стандартизация.
 • Пилотни действия в областта на ОПЕ, насочени към повишаване на осведомеността за технологиите на ОП в целия ЕС чрез демонстриране на техния новаторски характер в обществени и търговски места. Планира се пилотните действия да бъдат започнати в началото на 2012 г. и да бъдат в синхронизирано взаимодействие с подобни действия, предприети от някои държави-членки, за да бъдат постигнат максимални резултати.
 • Няколко инициативи от значение за сектора на КБТ (и ОПЕ), чието начало е предвидено за периода 2011—2013 г. Примери за такива са: Хоризонт 2020 г., новата рамкова програма за научни изследвания и иновации (виж по-долу), новата политика за сближаване за периода 2014—2020 г. (виж по-долу), преразглеждането на правилата за държавните помощи, създаването на нови финансови инструменти за подпомагане на КБТ или създаването на схема за следене на напредъка във внедряването на КБТ.
 • През последните две години на РП7, темите НМП и ИКТ ще продължат да финансират научноизследователската и развойна дейност в областта на новите светлинни източници и системи и в областта на новите материали за замяна на ключови изходни материали като луминофорите или в областта на трицветните бели светодиоди. Специално ще бъде наблегнато на стандартизацията и изследванията на проблемите на приключването на експлоатационния срок, отстраняването като отпадъци и рециклирането на органичните светодиоди.
 • В последната година на темата ИКТ от РП7 може да бъдат въведени специални действия за МСП с цел подпомагане на новаторските дейности на МСП (включително на МСП в областта на осветлението) и за улесняване на достъпа им до нови знания и производствени възможности.
 • С Хоризонт 2020 се предлага качествен скок на европейските постижения в областта на изследванията и нововъведенията във фотониката като цяло и в ОПЕ — в частност. По Хоризонт 2020 г. Комисията ще разгледа подкрепяне на създаването на публично-частно партньорство (ПЧП) в областта на фотониката. Едно такова ПЧП ще постави явно ударение върху разглеждането на цялата верига на научните изследвания и нововъведения, от материалите — до пилотните действия. Комисията приканва заинтересованите от ОПЕ страни да участват в изготвянето на главния приоритет и стратегическите цели на ПЧП, неговата структура и роля на управление, отговорностите на участващите страни, както и ангажираността в промишлеността и следенето на неговото въздействие чрез съответни показатели.
 • Сред инвестиционните приоритети на новата политика за сближаване (2014—2020 г.) Комисията предложи да се въведат КБТ (включително ОПЕ) като част от регионалните интелигентни стратегии за специализация. Това ще включва механизми, които могат да бъдат използвани от европейските региони за подпомагане на технологични и приложни изследвания, свързани с КБТ, пилотни линии, одобряване на продукти на начален етап, широкомащабни демонстрационни дейности и усъвършенствани производствени възможности.

 

Въпроси:

(8)     Какви мерки, освен посочените по-горе, биха могли допълнително да подпомогнат научноизследователската дейност и нововъведенията, както и укрепването на веригата за създаване на стойност в областта на ОПЕ в Европа?

 

Гледна точка на сектора на осветлението

С цел преодоляване на предизвикателствата и недостатъците, посочени по-горе, и в частност, за да се премине към подход, обхващащ цялата верига за създаване на стойност, европейският сектор на ОПЕ също ще трябва да предприеме действия. По-специално, секторът се приканва да:

 • пусне в ход свои собствен промишлени инициативи, които разширяват настоящия обхват и съществуващите търговски съюзи; по-специално, той следва да се стреми към създаване на печеливши за всички страни платформи за сътрудничество, както по традиционната верига за създаване на стойност в областта на осветлението (включително по-тясно сътрудничество между големите фирми в областта на осветлението и МСП), така и по протежение на разширената верига за създаване на стойност
 • да допринесе, на ниво обществена подкрепа, за ПЧП в областта на фотониката по „Хоризонт 2020“, с ангажимент да инвестира в Европа, включително в производството на продукти за ОПЕ
 • да работи с потребителите за разработване на нови функционални възможности за приложенията в осветлението, които да насърчават по-бързото възприемане от обществеността и да влияят върху нейното благосъстояние
 • да работи съвместно с европейските организации по стандартизация, за да разреши нерешените въпроси, свързани със стандартизацията на ОПЕ, включително въпросите на безопасността, екологичните аспекти и процедури и общите методики за измерване на показателите на продуктите и системите за ОПЕ
 • да се ангажира допълнително при оценяването на въздействията в рамките на пълния жизнен цикъл на продуктите за ОПЕ
 • да използва всички налични механизми за започване на протичащи през целия живот професионална учебна подготовка и обучение на електротехници, прекупвачи и други професионални и обществени ползватели, както и да работи в посока за изменение на учебните планове на университетите в областта на технологиите на осветлението.

 

Въпроси:

(9)     Какви други действия могат да бъдат предприети от промишлеността за засилване на устойчиво развити производствени мощности в областта на ОПЕ в Европа?

(10)   С какви допълнителни действия може да бъде засилено сътрудничеството по веригата за създаване на стойност, по специално с архитектите, проектантите на осветление, електротехниците и със строителния и сградния сектор? Каква трябва да бъде ролята на държавите-членки и на ЕС при реализирането на практика?

(11)   Съществуват ли днес пропуски в стандартизацията, които възпрепятстват нововъведенията и разпространението на ОПЕ? Ако „да“, къде са тези пропуски и как могат да бъдат отстранени?

(12)   Какви действия трябва да предприемат държавите-членки и промишлеността, за да подкрепят протичащите през целия живот професионална учебна подготовка и обучение по ОПЕ и да обърнат внимание на адаптирането на образователните програми с цел включване на най-новите технологии за осветление?

 

Съвместна работа и занапред с цел осъществяване на подхода на ЕС за ОПЕ

 • По-тясната координация на усилията в тази област, между Комисията и представителите на сектора на ОПЕ и разширената верига за създаване на стойност, би била от полза. Ето защо Комисията приканва представителните заинтересовани от ОПЕ страни да работят в тясно взаимодействие с Комисията с цел извършване на периодичен преглед на постигнатия напредък, и предлага започване на нови дейности за постигане на амбициозните цели, изложени в настоящата зелена книга.

 ×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Пишете ни