ОПЕ и европейските потребители (Зелена книга, част 3/5)

ОПЕ и европейските потребители (Зелена книга, част 3/5)

2.1. Голям потенциал за разпространение на ОПЕ в Европа

Осветлението е услуга от основно значение в бита, на обществени места и за други приложения, от рекламните надписи, автомобилните светлини, светофарите и улично осветление до административните офиси и сгради. В Европа на служебното осветление (нежилищни сгради и улично осветление) се падат 52 % от общите пазарни приходи, а на осветлението в бита — остатъкът27. Административните сгради използват до 50 % от общото си потребление на електроенергия за осветление, докато този дял е 20-30 % в болниците, 15 % в заводите, 10-15 % в училищата и 10-12 % в жилищните сгради.

Макар че светодиодите станаха достъпни на пазара на осветлението с общо предназначение като насочени надолу светлинни източници, вграждани в тавани, и като модернизирани заместители на крушките с нажежаема жичка, напредъкът в светодиодната технология в последно време позволи вграждането и използването им в приложения с далеч по-големи изисквания: улично осветление, вътрешно и външно осветление с висока яркост, търговски витрини, осветление за стоки и т.н. Търговските центрове бързо последваха тенденцията и някои от тях постигнаха икономии на енергия от 60 % и период на възвръщаемост от около 3 години. Осветлението със светодиоди е също така ценено в хотелите, където при ремонт се постига 90 % по-висока ефективност в сравнение с предшестващите уредби. Потенциалът за разпространяване на светодиодите в Европа е много голям, тъй като 75 % от съществуващите осветителни уредби са по-стари от 25 години.

Вече са проведени първите проучвания на въздействието в рамките на пълния жизнен цикъл на светодиодното осветление в сравнение с други технологии за осветление28. Въздействието от пълния жизнен цикъл трябва да бъде наблюдавано допълнително, тъй като светодиодната технология се развива. В бъдеще приложенията на ОПЕ могат да бъдат широко внедрени, като бъдат надхвърлени рамките на простата замяна на съществуващите системи за осветление — например вграждане в мебели или сгради. В дългосрочен план това може да намали очакваните икономии на енергия, ефект, известен като „ефект на бумеранга“.

На осветлението се падат 50 % от потреблението на електроенергия в европейските градове. Градовете все по-често вече разработват устойчиви стратегии за градско осветление, интегрирани в политиките за градско строителство и прилагани в тясно сътрудничество с проектантите на осветление, архитектите и специалистите по градоустройство. Потенциалът на ОПЕ да се превърне в заместваща технология за повече от 90 милиона традиционни улични осветителни тела в Европа и неговото бързо развитие мотивират много европейски градове да започнат пилотни действия, за да се запознаят с тази технология, да почувстват основните ползи от нея и да разберат възможни недостатъци. Някои държави-членки финансират пилотни проекти за ОПЕ или различни новаторски дейности. В други случаи биват учредявани публично-частни партньорства, които поемат отговорност за общественото осветление за период от 20 до 30 години.

 

2.2. Проблеми и предизвикателства пред възприемането на ОПЕ от европейските потребители

На пазара има вече широк спектър от продукти за ОПЕ, съобразени с различните нужди на потребителите. Въпреки това все още съществуват много предизвикателства пред възприемането на ОПЕ от потребителите, професионалните ползватели и градовете, които изискват приемането на европейски подход. Трябва да бъдат разгледани следните основни проблеми:

Проблеми за потребителите и професионалните ползватели

 • Нискокачествени продукти със светодиоди: Въпреки че на пазара на ЕС вече съществуват някои продукти със светодиоди с добро качество, много от продуктите със светодиоди са недобре проектирани и произведени, излъчват нискокачествена студена бяла светлина и служат основно като заместващи лампи. Потребителите също установяват много по-кратки действителни срокове на експлоатация от тези, обявени върху опаковката. Минималните изисквания за качеството на продуктите със светодиоди се считат за ключов фактор за гарантиране на удовлетвореността на потребителите от светодиодното осветление и за нарастването на пазара на светодиоди. Държавите-членки са отговорни за наблюдението на показателите и безопасността на продуктите, продавани на пазара на ЕС, притежаващи CE маркировка (надзор на пазара). Схемата за ефективен надзор на пазара е предпоставка за възприемането на висококачествени продукти със светодиоди на пазара на ЕС.
 • Високи първоначални разходи за закупуване: Бързият напредък при елементите на технологията на ОПЕ и при производствените процеси, както и крупните инвестиции от различни дружества водят до темп на спадане на разходите за ОПЕ с 30 % годишно. Въпреки това, в близко бъдеще светодиодните лампи ще продължат да бъдат по-скъпи отколкото другите съществуващи технологии за осветление. Тъй като висококачествените светодиоди предлагат дълъг срок на експлоатация, те са с понижени разходи за поддръжка. Професионалните ползватели трябва да вземат своите решения за закупуване на продукт за осветление въз основа на неговите общи разходи за собствеността (ОРС).
 • Потребителите по принцип не са напълно запознати с предимствата и възможностите на технологиите за ОПЕ: Те все още не разглеждат ОПЕ като важна нисковъглеродна технология и не са в състояние да претеглят разходите за ОПЕ спрямо неговите предимства.
 • Недостатъчна или незадоволителна информация за продуктите: Когато потребителите вземат решение да закупят продукти за ОПЕ, те изпитват затруднения да закупят правилния продукт, тъй като трябва да разбират различни технически характеристики, които не са обявени или често са зле обяснени върху опаковката на продукта (напр. подвеждащи твърдения за еквивалентност относно светлинния им поток и т.н.).
 • Опасения за биологичната безопасност („опасността от синята светлина“): Бяха изразени опасения относно здравните въздействия на светодиодната светлината върху ретината, причинявани от синята съставка в спектъра на тази светлина. Въпреки това, в проектодоклада на НКВИНЗР относно „Въздействията на изкуствената светлина върху здравето“ не са посочени доказателства, че синята светлина от изкуственото осветление (което включва светодиодни лампи за крайни потребители) може да представлява конкретен риск. Предварителната препоръка на НКВИНЗР е все пак да бъдат разгледани мерки срещу неправилното използване на изкуствено осветление по принцип.
 • Бързо морално остаряване на технологията и липса на стандарти: Потребители се колебаят да инвестират в ОПЕ с оглед на непрекъснато намаляване на цените и бързите технологични подобрения (Светоотдаването на светодиодите се удвоява в лабораториите всеки 18 — 24 месеца). Понастоящем в стандартизацията на технологията на ОПЕ има пропуски, включително пропуски по отношение на безопасността).

 

Освен това за разпространяването на ОПЕ в градовете и частните сгради е необходимо да бъдат посрещнати следните предизвикателства:

Специфични предизвикателства пред мащабното разпространяване на ОПЕ в градовете

 • Градовете не са запознати, колебаят се или не разполагат с достатъчно стимули за замяна на старите външни технологии за осветление с по-енергийноефективно ОПЕ: Днес много градове не са склонни да прилагат ОПЕ в широки мащаби за осветление на открито, главно поради сравнително високите разходи за първоначална инвестиция, които са несъвместими с ограничените годишни градски бюджети (дори ако това обикновено се компенсира от значително по-ниски разходи общо за срока на експлоатация). Сред останалите причини са липсата на надеждни схеми за сертифициране на качеството и на стандарти, което не позволява разработване на подходящи спецификации.

 

Специфични предизвикателства пред внедряването на ОПЕ в частни сгради

 • Конфликтът собственик—наемател: Това е несъответствието на интереси, което съществува между собственика на сградата, който плаща първоначалната цена на осветлението, и потребителя, който обикновено заплаща режийните разходи. Това потиска навлизането и възможностите за икономия на енергия, предоставяни от енергийноефективното осветление6.

 

2.3. Инициативи за възприемането на ОПЕ от потребителите и ползвателите

Политика на ЕС и законодателните инструменти, приложими за продуктите на ОПЕ

Вече съществува широк набор от инструменти на ЕС, както доброволни, така и задължителни, които съответстват на ОПЕ и ще се стремят да подпомагат по-нататъшното им разпространяване чрез минимални изисквания към показателите и безопасността на продуктите за ОПЕ. Основните инструменти включват: Екопроектиране, енергийно етикетиране, енергиен етикет, Директивата за ниското напрежение или Директивата относно общата безопасност на продуктите, Директивите за ограничаването на опасните вещества (RoHS), за отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), за екологосъобразните обществени поръчки (ЕОП) и новата законодателна рамка.

 

Тези инструменти се преразглеждат на равни интервали, за да бъде взет предвид техническият напредък и евентуално нови политики на ЕС в съответните области. По-специално:

 • Понастоящем се преразглеждат или разработват мерки за прилагане за светлинните източници на директивите за екопроектирането и за енергийното етикетиране и на регламента за екомаркировката: Комисията възнамерява да приеме нов регламент за екопроектиране, които да обхваща насочените източници на светлина (лампите с отражател). Тя ще въведе задължително законодателство на ЕС за насочените лампи (с минимални изисквания към функционалните възможности за всички светодиоди (ненасочените светодиоди вече трябва да отговарят на минимални изисквания за енергийна ефективност съгласно съществуващ регламент за екопроектиране). В преразгледания Регламент за енергийното етикетиране Комисията възнамерява да включи светодиодите и всички видове насочени светлини и светлини за служебно ползване.
 • Директивата за ниското напрежение ще бъде приведена в съответствие с новата законодателна рамка46.
 • До края на 2011 г. новите критерии в ЕС за екологосъобразните обществени поръчки (ЕОП) във връзка с „вътрешното осветление“ ще бъдат приети, а съществуващите критерии за „улично осветление и светофарните уредби“ ще бъдат актуализирани.
 • Обсъжда се възможността за разработване през 2012 г. на преразгледани критерии за екомаркировка на светлинни източници, с цел специално да бъдат включени светодиодите.

 

В допълнение към гореспоменатото:

 •  „Зелена светлина“ е доброволна инициатива за насърчаване на потребители на електроенергия в нежилищни обекти (обществени и частни) да намалят своето потребление на енергия за осветление чрез инсталиране на енергийноефективни технологии за осветление в своите обекти;
 • – Международната агенция по енергетика (МАЕ) в момента разглежда въпроса за глобалното качество на ОПЕ, разработвайки схема за осигуряване на качеството на ОПЕ, която да допринесе за хармонизиране на изпитването на показателите, и работи по развиването на инфраструктури за акредитиране.

 

С оглед на установените предизвикателства са необходими допълнителни действия за ускоряване на разпространяването на ОПЕ в Европа:

 

Перспективата на потребителите

 • Заинтересованите страни и/или сдружения на потребителите в областта на осветлението се приканват да организират информационни кампании за повишаване на осведомеността на потребителите за продуктите за ОПЕ и за подпомагането им в това да разберат как да избират продуктите за ОПЕ, от които потребителите имат нужда.
 • Държавите-членки и секторът на осветлението трябва да гарантират, че продуктите за ОПЕ, продавани в Европа, са в съответствие със законодателството на ЕС относно изисквания за показателите и безопасността.
 • Комисията ще продължи да наблюдава развитието във връзка с потенциалното въздействие на светодиодните технологии за осветление върху здравето на потребителите.

 

Въпроси:

(1)     Как бихте предложили да бъдат преодолени предизвикателствата, описани по-горе, за по-широкото навлизане на технологиите на ОПЕ на пазара в Европа?

(2)     Какви допълнителни предизвикателства виждате пред по-широкото проникване на ОПЕ на пазара в Европа и какви решения бихте предложили за преодоляването им?

(3)     Какво могат да направят държавите-членки, за да засилят пазарния надзор на показателите и безопасността на продуктите в областта осветлението с полупроводникови елементи?

(4)     Какво може да направи секторът на осветителната техника, за да гарантира показателите на продуктите за ОПЕ?

(5)     Какво може да се направи, за да се повиши осведомеността на потребителите и професионалните ползватели по отношение на технологиите на ОПЕ и какви конкретни мерки и стимули бихте предложили за ускоряване на възприемането на ОПЕ?

 

Създаване на водещи пазари на ОПЕ за градовете

Публичните органи могат да използват екологосъобразни обществени поръчки (ЕОП) за подпомагане на по-широкото разпространяване енергийноефективно осветление в градовете и сградите. Много държави-членки са приели свои собствени подходи на национално равнище за подпомагане на крепа на екологосъобразните обществени поръчки.

Вече съществуват множество финансови инструменти, чрез които градовете могат да финансират технико-икономически проучвания във връзка с инвестиции в устойчивата енергетика, включително осветлението, на местно равнище. Пример за това са механизмът за техническа подкрепа ELENA и Европейският фонд за енергийна ефективност (EEE-F).

Даването на възможност на градовете да внедряват ОПЕ на ранен етап би им позволило те да се превърнат във водещи пазари на продукти за ОПЕ в Европа. Това обаче би изисквало тясно сътрудничество между отговорните общински органи и сектора на осветителната техника. То би спомогнало за това градовете да разберат предимствата на ОПЕ и обхвата на съществуващите решения, съобразени с потребностите им, да се възползват от опита с най-добрите практики и да определят адекватни инструменти за бързото разпространение на ОПЕ.

 

За да се подготви за създаването на водещи пазари на ОПЕ в европейските градове, Комисията разглежда следните действия:

 • да прикани представители на големите градове, сектора на ОПЕ и други заинтересовани участници, да създадат специална работна група с мандат да предложи пътна карта и план за изпълнение за създаването на водещ пазар на ОПЕ в европейските градове. Такъв мандат може да включва създаването на новаторски финансови схеми и публично-частни партньорства, както и на механизми за обмен на информация и опит с най-добри практики.
 • да прикани градовете да използват ELENA и EEE-F, съществуващите структурни фондове и други механизми за финансиране да планират широкомащабно разпространяване на ОПЕ.
 • от 2012 г. да организира редица специални прояви за повишаване на осведомеността, насочени към европейските градове, в тясно сътрудничество с пилотните действия на рамковите програми в областта на ОПЕ и с държавите-членки и регионите, за подпомагане на пилотни действия в областта на ОПЕ, насочени към осветлението на открито, заедно с всички други заинтересовани страни.
 • да търси нови механизми, които могат да бъдат използвани за осъществяване на широкомащабни пилотни проекти, действия за демонстрации и разпространяване, включващи интелигентни системи за осветление в европейските градове и региони. Такива действия са включени в инвестиционните приоритети на новата политика за сближаване (2014 г.—2020 г.) и биха могли да бъдат основа за изграждане на потенциално европейско партньорство за иновации за интелигентни градове10.

Създаване на водещи пазари на ОПЕ за сградите

По отношение на обществените сгради, съществуват или скоро ще влязат в сила политика и законодателни инструменти, които могат да подкрепят също и разпространяването на ОПЕ:

 • Публичните органи могат да използват екологосъобразни обществени поръчки за подпомагане на по-широкото разпространяване на енергийноефективно осветление в обществените сгради.
 • Предложението на Комисията за Директива относно енергийната ефективност, която прилага на практика ключови части от Плана за енергийна ефективност, включва няколко елемента, които могат да стимулират възприемането на технологията на ОПЕ и на услуги по осветлението в обществени сгради. По-специално, в него се предлага публичните органи по принцип да закупуват само продукти, включително продукти за осветление, които принадлежат към най-високия клас на енергийна ефективност, какъвто скоро да бъде случаят на светодиодите. Възприемането на енергийноефективни технологии за осветление в сградите ще бъдат поощрявано чрез задължението енергоснабдителните дружества да прилагат мерки за икономия на енергия за крайните потребители и задължението публичният сектор да ремонтира сградите, които са публична собственост.
 • В Директивата за енергийните характеристики на сградите (ДЕХС) се изисква всички нови обществени сгради да станат сгради с почти нулево потребление на енергия до 2019 г., като тя ще бъде разширена, за да обхване всички нови сгради до 2021 г. Съгласно директивата държавите-членки отговарят за определяне на минимални изисквания за енергийните характеристики на сградите. Подготвя се регламент, в който е дадена методика за изчисляване равнищата на оптимални разходи във връзка с минималните изисквания за енергийните характеристики на нови и съществуващи сгради (както жилищни, така и нежилищни). Регламентът също така насърчава държавите-членки да изчисляват и определят изисквания за оптимални разходи на системно равнище за системи за осветление за съществуващи нежилищни сгради или да извличат тези изисквания от изчисленията, извършвани на равнище сгради.

 

Относно жилищните сгради е необходимо също така да се въведат финансови и други стимули за потребителите да закупуват и инсталират технологии за ОПЕ. Може също така да бъдат въвеждани новаторски модели за договаряне, когато например осветлението ще се предоставя като услуга от дружества, които поемат инвестициите за уредбата за ОПЕ и чиято възвращаемост се основава на икономиите на енергия, постигнати с новата осветителна уредба. Предложената Директива относно енергийната ефективност насърчава такива модели за договаряне, свързани с енергийните показатели.

 

Следните действия могат да ускорят създаването на водещи пазари на ОПЕ при обществените и жилищните сгради:

 • Публичните органи се приканват да насърчават широкото разпространяване на технологиите за ОПЕ при ремонтирането на обществени сгради.
 • Държавите-членки се приканват да осигуряват стимули за отделните потребители да заменят настоящите системи за осветяване в домовете си с ОПЕ.

 

Въпроси:

(6)     Какво може да се направи, за да се преодолее конфликтът собственик-наемател?

(7)     Какви допълнителни мерки биха могли да спомогнат за ускоряване внедряването на ОПЕ в сградите?×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Пишете ни