Зелена книга (част 1/5)

Зелена книга (част 1/5)

Да осветим бъдещето Ускоряване на внедряването на новаторски технологии за осветление

Зелените книги са документи, публикувани от Европейската комисия, за да се стимулират дискусии по дадени теми на равнището на ЕС. Те приканват съответните страни (органи или лица) да вземат участие в процес на консултации и разискване на базата на предложенията, които са представили. Зелените книги могат да доведат до законодателни промени, които след това се посочват в белите книги.

На осветлението се падат 19 % от потреблението на електроенергия в света и 14 % в ЕС. Тъй като нажежаемите лампи постепенно биват премахвани в Европа, новите енергийноефективни и екологично безвредни технологии за осветление започват да ги заместват. Осветлението с полупроводникови елементи (ОПЕ) е най-новаторската технология, появила се на пазара. Тя се основава на светлоизлъчващи полупроводници, които преобразуват енергията на електричния ток в светлина и включват осветлението със светодиоди и органични светодиоди.

ОПЕ беше въведено за пръв път в светофарите и автомобилните светлини. То вече се използва широко за осветяване на екрани и телевизори и понастоящем навлиза на общия пазар на осветлението. През следващите няколко години ОПЕ ще се превърне в най-енергийноефективната и многоцелева технология за общо осветление и ще осигури висококачествена светлина и зрителна ефективност, както и нови варианти в архитектурата и оформлението за повишаване на удобството и благосъстоянието.

Широкомащабното възприемане на ОПЕ може да допринесе значително за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, и по-специално по отношение на подобряването на нейната цел за енергийната ефективност. Това ще окаже значително влияние върху европейските ползватели (както потребители, така и професионални ползватели) и върху конкурентоспособността на европейския сектор на осветлението. Съществуващите продукти за ОПЕ обаче са изправени пред множество предизвикателства за по-широко навлизане на пазара: те са скъпи; потребителите не са запознати с тази нова технология и трябва на добият доверие в нейната употреба; за технологията са характерни бързите нововъведения; и липсват стандарти.

Европа вече разполага с широк набор от инструменти на политиката, за да стимулира възприемането на енергийноефективни технологии, включително осветление, които биват редовно преглеждани и актуализирани. Европа също така призна ключовата роля, която публичният сектор може да играе за ускоряване навлизането на пазара на такива технологии чрез обществени поръчки. Следователно въпросът е дали са необходими и осъществими нови или допълнителни мерки на европейско равнище, които биха могли да спомогнат за насърчаване на бързото възприемане на ОПЕ. Ако отговорът е положителен, какви да бъдат те?

Ролята на сектора на осветлението в Европа при прехода към ОПЕ е ясна. Той е голям и на световно равнище и е готов да се възползва от тази нова технология, като се опре на своите силни страни в традиционната осветителна техника. Въпреки това навлизането на ОПЕ пазара в Европа е бавно, а съответните научни изследвания, нововъведения и дейности на сътрудничество са разпокъсани. Затова пък в други райони на света, особено в Азия и САЩ, секторът на осветлението напредва бързо, с помощта на значителна подкрепа от правителствата.

За да се поддържа темпът в крак с бързо развиващите се технологии и световната конкуренция и за да бъдат разрешени горепосочените проблеми, са необходими действия сега и на европейско равнище с оглед постигане на две тясно свързани помежду си ключови цели:

  1. (1) по отношение на европейските потребители (от страната на търсенето): да се повиши осведомеността и да се покаже на потребителите, професионалните ползватели и на възложителите на обществени поръчки, че тази нова технология за осветление е висококачествена и спестява енергия и средства през дългия си срок на експлоатация и ще спомогне Европа да постигне своите цели за енергийната ефективност, както и да бъдат предложени нови инициативи за предотвратяване на преждевременен пазарен провал
  2. (2) по отношение на европейския сектор на осветлението (страната на предлагането): да бъдат предложени политики, които насърчават конкурентоспособността и световни водещи позиции на сектора на осветлението и да се допринесе за растежа и създаването на работни места в Европа.

Настоящата зелена книга е част от Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, във връзка със стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж[9]. В зелената книга са формулирани основните въпроси, които следва да бъдат разгледани в европейската стратегия, целяща да ускори разпространяването на висококачествено ОПЕ за осветление с общо предназначение. Тя е предназначена да спомогне за това Европа да постигне своите ключови цели на политиката по „Европа 2020“ за енергийната ефективност, промишлеността и нововъведенията.

В зелената книга се предлага в Европа да бъде даден ход на множество нови политически инициативи и на обществена дискусия с всички заинтересовани страни за ускоряване темпа на въвеждане на ОПЕ. Тя е създадена с амбицията да определи съгласуван набор от стратегически цели в Съюза, разглеждащи както страната на търсенето, така и тази на предлагането, както и да определи общите условия за постигане на тези цели като основа за бъдещи действия за всички участници.

Отправя се призив към научноизследователските и деловите заинтересовани страни, публичните органи, гражданското общество и гражданите да вземат участие в тази дискусия.

Тъй като Програмата в областта на цифровите технологии за Европа е една междуотраслова инициатива, настоящата зелена книга има важни връзки с няколко други водещи инициативи на „Европа 2020“. Например, в нея се предлага да бъдат приложени няколко от общите цели на политиката, които Съюзът е определил в новата си политика за иновациите и промишлеността в областта на ОПЕ. В нея също така се предлага рамка за действия, свързани с някои по-специфични инициативи на Съюза като например Плана за действие в областта на енергийната ефективност6 за 2011 г., предстоящата нова рамка за научни изследвания и иновации, „Хоризонт 2020“, Тематичната стратегия за предотвратяване и рециклиране на отпадъците, Инициативата за ключовите базови технологии и фондове за регионалната политика.×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Пишете ни